هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی واحد چالوس
Posted on دی 29, 1397 19:26

هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی واحد چالوس@iauchalus در خصوص بررسی طرح های پژوهشی وپایان نامه ها جهت اخذ کد اخلاق با حضور اعضای جلسه کمیته در سالن کنفرانس روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس