دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
طرح و برنامه و بودجه

طرح و برنامه و بودجه

معرفی پرسنل :

کارشناس طرح: سرکار خانم زینب شریفی

 

01152220536

عمده فعاليتهاي بخش مالي به طور خاص تر عبارتند از:
  • پيش بيني اعتبار وتخصيص اعتبار
  • در خواست بودجه
  • ايجاد درخواستهاي خاص مالي
  • پرداخت به مراجعه كنندگان و انجام هزينه هاي جاري
  • فعاليت تغيير اعتبارات تخصيص يافته به دانشكده ها و جبران كمبود ها 
  • دريافت مبالغ از بانك جهت صندوق

دی ان ان