پنجشنبه ، 16 اردیبهشت ، 1400
حداقل
فرم را با دقت تکمیل نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره 01152211606 تماس حاصل نمایید
دانشجوی
دانشگاه مبدا
شماره تماس دانشگاه مبدا
دانشگاه مقصد جهت امتحان
نام
نام خانوادگی
شماره دانشجویی
رشته
کد ملی
شماره همراه
نام درس1
نام استاد1
ساعت شروع امتحان1
تاریخ امتحان1
نام درس2
نام استاد2
ساعت شروع امتحان2
تاریخ امتحان2
نام درس3
نام استاد3
ساعت شروع امتحان3
تاریخ امتحان3
نام درس4
نام استاد4
ساعت شروع امتحان4
تاریخ امتحان4
نام درس5
نام استاد5
ساعت شروع امتحان5
تاریخ امتحان5
توضیحات
حداقل
توضیحات

دانشجوی محترم ثبت نام شما زمانی کامل تلقی میشود که در سایت azmoon99.iau.ac.ir نیز ثبت نام کرده باشید.

دی ان ان