دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
دانشکده پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

فرشته عزت طلب

مربی

پرستاری

فرزانه قاسم زاده کاکرودی

مربی

پرستاری

بهدخت کیا

مربی

پرستاری

کلثوم اکبر نتاج

مربی

پرستاری

آزیتا دلفان آذری

مربی

آموزش پرستاری

فروزان رستمی

مربی

آموزش پرستاری

حداقل
منو
دی ان ان