جمعه ، 8 مرداد ، 1400
حداقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

            

رییس دانشکده: دکتر پرویز ذکاییان

دکترا رشته فقه و حقوق
رتبه : استادیار
 

 

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

01152226601-4

شماره داخلی

دکتر فاطمه سلیمانی مدیر گروه علوم سیاسی  
دکتر ثابت مقدم مدیر گروه حقوق  
دکتر ذکائیان مدیر گروه فقه و حقوق  

حسین ترک نژاد

کارشناس مسئول دانشکده

362

شیدا   قربانی

کارشناس پژوهشی دانشکده

363

سیروس  جنت پور

کارشناس گروه های ارشد حقوق بین الملل و جزا

فقه و حقوق-ادبیات عرب

362

کمال عزت الهی حقوق خصوصی-عمومی-مالی اقتصادی 362

علی آزادیان

کارشناس حقوق

202

مسعود صادقی کارشناسی حقوق 202

فرهاد   درقندیان

کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی

202

رویا   خلیلی

کارشناس حقوق

202

ترک نژاد

کارشناس فقه و حقوق

202

مطلب کیادلیری مسئول دفتر 359

فرح   عراقی

بایگان دانشکده

363

 
دی ان ان