دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه هماتولوژی

آزمایشگاه : هماتولوژی

درس های ارائه شده

فیزیولوژی- هماتولوژی 1- هماتولوژی 2

دستگاه ها وتجهیزات موجود

اسپکتروفتومتر- میکروسکوپ همراه با مانیتور ویدیو پروژکتور میکروسکوپ دو چشمی معمولی یخچال میکرو سانتریفوژ ترازو بن ماری فور خط کش هماتو کریت پایه سدیمان

مربیان آزمایشگاه

ایران ویسی - معصومه  رضاپور- مهسا  جوادی نژاد

 
حداقل
منو
دی ان ان