دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه :  تحقیقاتی

نوع فعالیت

اجرای طرح های پژوهشی اساتید و مربیان

اجرای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دستگاه ها وتجهیزات موجود

اسپکتروفتومتر UV-VIS - جذب اتمی- فیلم فتومتر-الکتروفورز عمودی-الکتروفورز افقی-پلاریمتر-کروماتوگرافی گازی-میکروسکوپ ایمنوفلوئوسانس- میکروسانتریفوژ- الایزا-کوره تونلی دیجیتالی-روتاری اواپراتور- ماکروویو - هیتر مگنت شش خانه-شیکر-کلونجر-PCR- pHمتر

مربی آزمایشگاه

معصومه شاه بیگی

 
حداقل
منو
دی ان ان