دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه ایمنی شناسی

آزمایشگاه :  ایمنی شناسی

درس های ارائه شده

ایمنی شناسی- ایمونو هماتولوژی ایمونولوژی 2 انتقال خون

دستگاه ها وتجهیزات موجود

میکروسکوپ نوری میکروسکوپ ایمونوفلورسانس میکروسکوپ اینورتردار-   دستگاه الایزا ریدر- سانتریفیوژ-سروفیوژ- شیکر ترازوی دیجیتال میکروفیوژیخچال دار

هات پلیت -یخچال

مربیان آزمایشگاه

امیر زکی پور- هانیه امینی نیا-  راحله سلطانمرادی

 
حداقل
منو
دی ان ان