دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه : انگل شناسی

درس های ارائه شده

انگل شناسی –  زیست شناسی سلولی و مولکولی

دستگاه ها وتجهیزات موجود

میکروسکوپ نوری-سانتریفوژ -لام های آموزشی- تلویزیون

شیشه آلات آزمایشگاهی

مربیان آزمایشگاه

بهاره کیا- ربابه جلالی- خشخو دیلمی- صابر بهزاد مقدم

 

 
حداقل
منو
دی ان ان