دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه آناتومی

آزمایشگاه : آناتومی

درس های ارائه شده

آناتومی عمومی آناتومی 1 آناتومی 2  بافت شناسی آسیب شناسی

دستگاه ها وتجهیزات موجود

کلیه مولاژها – میکروسکوپ – پروژکتور – انکوباتور - میکروتوم   -لام های بافت شناسی

مربیان آزمایشگاه

کرات احمدی ام هانی طهماسبی رکسانا بابایی

 
حداقل
منو
دی ان ان