جمعه ، 22 فروردين ، 1399
حداقل
مرکز رشد واحد های فن آور
   

دکتر فرید کاظم نژاد

سمت :مدیر باشگاه پژوهشگران جوان
تحصیلات :دکترا جنگلداری

 

 

اخبار و اطلاعیه مرکز  
حداقل
منو