دوشنبه ، 25 شهريور ، 1398
حداقل
دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی
Related image                                                                                       
 

آقای مهندس عیسی زال پور

مدیر آموزش ارتقا پایه نظام مهندسی در دانشگاه

شماره همراه: 09113928244

شماره مستقیم: 52220160-52243215

شماره حساب  و کارت جهت واریز هزینه دوره ها( به نام عیسی زال پور):

6037-9918-1365-0995

0205268704004

دانلــــود برنامه زمانبنـــدی تابستــان نظـــام مهندســی 97(به همراه هزینه) 

دانلــــود برنامه ورود به صلاحــیت اجــرا در تیــر و شهریــور97(به همراه هزینه)