جمعه ، 22 فروردين ، 1399
حداقل
گروه علوم پایه

گروه علوم پایه                             

 

دکتر محمد رضا فاندر

دکترا ریاضی


 

 

       

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن3-01152226601
دکتر محمدرضا فاندر رئيس دانشکده 320
آقای ملایی   321