دوشنبه ، 25 شهريور ، 1398
حداقل
گروه علوم پایه

گروه علوم پایه                             

 

دکتر محمد رضا فاندر

دکترا ریاضی


 

 

       

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن3-01152226601
دکتر محمدرضا فاندر رئيس دانشکده 320
آقای مسعود صادقی   321
خانم هنگامه خجسته   321