دوشنبه ، 1 مهر ، 1398
حداقل
اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

  • 20 فروردین ماه  1396       تمدید شد. مهلت ارسال مقالات

  • 23 فروردین ماه 1396                 زمان اعلام داوری

  • 30 فروردین ماه 1396                     آخرین مهلت ثبت نام

  • 6 و 7 اردیبهشت ماه  1396        روز اجرای کنفرانس