جمعه ، 4 خرداد ، 1397
حداقل
دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

سال تاسیس : 1387
رییس دانشکده : دکتر یوسف تقی پوریان

دكتري تخصصي حسابداري

رتبه :استادیار
سال شروع به کار : 1384