چهارشنبه ، 26 مهر ، 1396
حداقل
دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

سال تاسیس : 1387
رییس دانشکده : دکتر محمدرضا پورعلی 

دكتري تخصصي حسابداري

رتبه : دانشیار
سال شروع به کار : 1380