جمعه ، 27 مرداد ، 1396
حداقل
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
   

دکتر مرتضی سام دلیری

سمت : رییس دانشگاه آزاد واحد چالوس از آذر ماه 85 تا هم اکنون 
مرتبه علمی : دانشیار 
تحصیلات : دکتری زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

CV

 

 سوابق شغلی

 • معاون آموزش و دانشجویی مجتمع کشاورزی منابع طبیعی
 • رییس مجتمع کشاورزی منابع طبیعی
 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس به مدت 10 سال
 • رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • رییس هیات اجرایی جذب اساتید استان مازندران
 • عضو کمیته ترفیع
 • عضو هیات رئیسه وزنه برداری
 • رئیس هیات اجرایی گروه پزشکی استان مازندران
 • عضو شورای انتشارات واحد چالوس
 • عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی بمدت 2 سال

 

مقالات فارسی

 • بررسی و مقایسه رزماریک اسید در برگ و شاخه گونه گپمرتعی رزماری در دو منطقه (کندلوس کجور و شهر نوشهر) – علمی و پژوهشی - علوم و فنون منابع طبیعی 1387
 • بررسی و مقایسه توتال هیپرسین گل راعی در دو منطقه شهرستان نوشهر – علی پژوهشی - علوم و فنون منابع طبیعی 1386
 • تاثیر اسید جیبرلیک بر برخی از صفات مورفولوژيکی لاینهای والدینی برنج هیبرید – علی و پژوهشی - نشریه نوین کشاورزی واحد میانه 1386
 • بررسی اثرات نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای ارقام مختلف کلزا- علمی پژوهشی – مجله زراعت و اصلاح نباتات جلد 5 شماره 2
 • اثرات عدم مصرف نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات زراعی برنج رقم طارم لنگرودی - مجله پژوهش در علوم زراعی - 1388
 • بررسی اثرات نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا - فصلنامه (علمی پژوهشی)  زراعت و اصلاح نباتات- 1389
 • بررسی تغییرات تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد دانه نسبت به مقدار و تقسیط نیتروژن در برنج- 1387
 • مطالعه تاثیر مصرف مقادیر کودازت و فاصله کاشت برتعدادصفات مورفولوژيک در مرحله رسیدگی طبقات مختلف کانوپی کلزا 1386 – همایش واحد کرج
 • بررسی تاثیر عصاره حاصل از علف های هرز بر صفات مورفولوژیک و عملکرد چهاررقم برنج- همایش منطقه ای برنج- 1386
 • بررسی مصرف سیلیس و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو کشت بوته ای و کپه ای برنج 1387
 • ارزیابی مصرف بهینه کود نیتروژن بر عملکرد کیفی برنج طارم هاشمی1386 همایش منطقه ای
 • شانکر مرکبات- 1382 همایش داخلی
 • بررسی اثرات مقدار تقسیط نیتروژن بر روند تغییرات کلروفیل برگ پرچم و تجمع نیتروژن در کل گیاه برنج (orgza satiav l.) 1387
 • بررسی دوره های مختلف وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج رقم طارم هاشمی – دوازدهمین همایش ملی برنج - 1385
 • بررسی تنش سرما در مراحل مختلف رشد و نمو در برنج هیبرید قائم – 1388- همایش ملی علوم زراعی
 • بررسی تاریخ کاشت در کشت مستقیم ارقام مختلف برنج – 1388- همایش ملی علوم زراعی
 • بررسی اثر تنش نیتروژن و تراکم بر صفات مورفولوژیک برنج و تعیین ضرایب همبستگی بین صفات – 1388- همایش ملی علوم زراعی
 • تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و تجزیه و رشد در کشت مستقیم ارقام مختلف برنج - 1388- همایش ملی علوم زراعی
 • بررسی اثرات میزان بذر و آرایش کاشت بر عملکرد و صفات زراعی برنج رقم طارم هاشمی -  1388- همایش ملی علوم زراعی
 • بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از لاین های برنج هیبرید– 1388- همایش ملی علوم زراعی
 • بررسی تنش نیتروژن بر رقابت علفهای هرز در برنج رقم طارم – 1388- همایش ملی علوم زراعی
 • بررسی تنش نیتروژن در مراحل مختلف نمو و رشد بر کنترل علف های هرز و شاخص های زراعی برنج رقم طارم محلی -  مجله دانش نوین کشاورزی – 1389
 • آنالیز رشد ارقام مختلف برنج با توجه به تاریخ کاشت – مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی –
 • مطالعه تاثیر مصرف مقادیر کود نیتروژنه و فاصله کاشت بر توزیع اجزای عملکرد در پوشش گیاهی کلزا- فصلنامه کشاورزی پویا – 1388
 • اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی – فصلنامه علمی و پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی – 1389
 • تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص های زراعی راتون ارقام برنج در آمل – مجله علمی و پژوهشی یافته های نوین کشاورزی – 1388
 • نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم و شاخص های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی - مجله علمی و پژوهشی یافته های نوین کشاورزی – 1389
 • تعیین بهترین تراکم و الگوی کاشت در کشت توام خیار و بامیه – مجله پژوهشی در علوم زراعی- 1388
 • بررسی رشد و عملکرد خیار و بامیه در روش کشت توام – مجله علمی و پژوهشی دانش نوین کشاورزی – 1389
 • اثرات متقابل خیار و بامیه در کشت توام – اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار – شیراز 1388
 • بررسی کشت توام خیار و بامیه در مازندارن- همایش ملی آب، خاک و گیاه و... واحد دزفول – 1388

 

مقالات ISI

 • A comparison between the capacity of photo assimilate storage and remobilization and .. – 2010
 • Effect of cutting time and cutting height on yield and yield components of ratoon rice (tarom langrodi variety)- 2009
 • Effect of soil solarization on control orobanche aegyptiaca in muskmelon (cucumis melo) - 2009
 • Effect of Density on morphological characteristics Related-lodging on yield and yield components in varieties rice (oryza sativa l.)In Iran- 2009
 • Evaluation of Yield, Dry Matter Accumulation and Leaf Area Index in Wheat Genotypes as Affected by Terminal Drought Stress- 2010
 • Inhibitive Effects of Barley (Hordeum vulgare (L.) Koch.) on Germination and Growth of Seedling Thorn-apple (Datura stramonium (L.).)- 2010
 • The study of the effect of using nitrogen fertilizer and plant distance on the distribution of component of yield in canola. (brassica napus l.)- 2009
 • Effect of water deficit in growth stages on yield, yield components and grain nitrogen content of wheat cultivars in south Iran- 2009
 • The effect of gebberllic asid (GA3) on same morphological qualities of hybrid rice parental line- 2009
 • The Impact of site index on wood density and fiber biometry of populus deltoids clones
 • Effect of water stress on agronomic traits of spring safflower cultivars (carthanws tinatorius l.)-  Australian journal of basic and applid sciences- 2011
 • study of salinity stress effect on two commercial varieties of potato - American Eurasian journal J.Agric. & Environ. Sci- 2011
 • Analyzing the effects of fertilizer subsidy reduction on beet producers welfare in fars province- 2011
 • Effect of planting row spacing on agronomic traits of … Australian journal of basic and applid sciences- 2011
 • Study of PEG stress effects on wheat (triticum aestivum ... middle east journal of scientific research – 2011
 • Inhibitive effects of barly (hordeum vulgare (L.) koch.) on germination and .. ISI American – Eurasian J.Agric. & Environ. Sci.,2011
 • ‘Study of the effects irrigation water salinity and pH on production and relative absorption …” - Amerivan journal applied sciences- 2011
 • study of salinity stress effect on two  potato (solanum tuberosum L.) cultivars in vitro - American Eurasian journal J.Agric. & Environ. Sci- 2011
 • study of planting density on some agronomic traits of rapeseed three cultivar (brassica napus L.) - australian journal of basic and applied sciences   - 2011
 • Assesment of Different Plant Density and Arrangments on Quantitative and Qualitaaive Performance of Calendula officinalis L.2012
 • Assesment of the Nitrogen and Compost Different Levels Effects on Qualitative and Quantitative Performance of Calendula officinalis .2012

 

کتابها

رديف عنوان كتاب تأليف ترجمه ناشر سال انتشار
1 بیماریهای گیاهان برگساره ای   * دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1385
2 کمبودها . مسمومیت های غذایی در گیاهان   * دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1387
3 زراعت حبوبات *   دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1389