جمعه ، 9 اسفند ، 1398
حداقل
لیست طرح های تحقیقاتی ارسالی
تاریخ ارسال1398/04/23 08:27
عنوان طرحطراحی برنامه درسي مبتني بر فلسفه برای کودکان
نامطاهره
نام خانوادگینظامیان پور
رشتهفلسفه تعلیم و تربیت
مدرکدکترا
درخواست کنندهدانشجو
از واحددانشگاه آزادساری
تصمیمات شوراجدید
نظر داوریجدید
وضعیت قراردادجدید
مراحل اداریدریافت مرحله اول
تسویه حسابخیر