سه شنبه ، 6 خرداد ، 1399
حداقل
لیست طرح های تحقیقاتی ارسالی
تاریخ ارسالعنوان طرحنامنام خانوادگیمراحل اداری 
1398/04/23 08:27طراحی برنامه درسي مبتني بر فلسفه برای کودکانطاهرهنظامیان پوردریافت مرحله اولhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/396/listid/855/itemid/3365/Default.aspx
1398/04/23 08:25طراحی برنامه درسي مبتني بر فلسفه برای کودکانطاهرهنظامیان پوردریافت مرحله اولhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/396/listid/855/itemid/3364/Default.aspx
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   بعدی   آخرین