جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
لیست مقالات ارسالی
ایجاد شده درعنوان مقالهنامنام خانوادگینام مجلهوضعیت 
1396/09/05 00:41مطالعه رابطه باورهای معرفت شناختی، سبک های یادگیری و نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکمریمشیربیگیپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2979/Default.aspx
1396/02/06 11:55پاسخ برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و تجمع عناصر غذایی ارقام سویاصادقبیک نژادفصلنامه تخصصی به زراعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2870/Default.aspx
1395/11/02 20:04بررسی عایق های روغنی در پست برق نوشهررضارضایی خاچکیپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2516/Default.aspx
1395/10/30 18:04بررسی قابلیتپروینباقری فرفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2514/Default.aspx
1395/10/24 19:10دینامیک کربن، نیتروژن و فسفر لاشبرگ درختان راش شرقی در جنگلهای شمال ایرانوحیدهمتیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2502/Default.aspx
1395/10/23 20:33هزينه يابي تراكتور كشاورزي در خروج چوب صنوبر در توده جنگلكاري شده (منطقه جنگلکاری شده شیخ نشین)وحیدهمتیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2501/Default.aspx
1395/10/18 09:47بهبود قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن خود ترميمي شبكهكيومرثاسماعيلي ليماانتخاب کنید...جدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2494/Default.aspx
1395/06/13 21:39تاثیر سازگار کننده و استیلاسیون بر خواص فیزیکی و مقاومت به پوسیدگی و چندسازه آرد چوب پلی پروپیلنمهدیملکانیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2431/Default.aspx
1395/05/26 19:28بررسی تاثیر استفاده از نانوسلولز بر روی ویژگی¬های خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی1جعفرابراهیم پور کاسمانیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2418/Default.aspx
1395/04/21 08:04بررسي رابطه فناوريهاي نوين بر سلامت رواني دانش آموزان دوره اول متوسطهطاهرهپور حسن مقدمپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2361/Default.aspx
1395/04/19 16:13اثرات تنش خشکی روی فاکتورهای رشد و فاکتورهای فیزیولوژیک در گیاه گندم (Triticum aestivum L.)سید میثمحسینیفصلنامه تخصصی به زراعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2360/Default.aspx
1395/03/29 19:47بررسی مقایسه ای کودهای نیتروژن دار : زیستی ، آلی و شیمیایی در زراعت عدس تحت شرایط دیم و آبیمحمدکارگر اسپلیفصلنامه تخصصی به زراعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2354/Default.aspx
1395/02/12 14:02عوامل تهدیدکننده در فضای گردشگری شهرستان لاهیجان برای رسیدن به پایداری شهری با استفاده از مدل SOWTالهامپوریاسری فخرفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2339/Default.aspx
1395/01/09 22:33تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر روی ویژگی¬های کاغذ حاصل از خمیرکاغذ CMPجعفرابراهیم پور کاسمانیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2329/Default.aspx
1394/11/26 10:12بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فارابی و روسو در عناصر برنامه درسیمحمود امیدی- دکتر محمد حسن میرزا محمدی- حسن نجفیامیدی(نویسنده ی مسئول)پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2322/Default.aspx
1394/10/28 17:03مدلهای سیاست پژوهی، برای اجرای مطلوب سیاستگذاری عمومیپریسارضاییپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2310/Default.aspx
1394/10/16 13:05بررسی ضریب قدکشیدگی درختان راشکمیلبزرگیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2308/Default.aspx
1394/10/14 04:37مدلهای عملیاتی در چرخه سیاست پژوهی، برای اجرای مطلوب سیاستگذاری عمومیپریسارضاییپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2306/Default.aspx
1394/09/29 10:52عوامل مؤثر بر عدم استقرار قانون بودجه عملياتيپریسارضاییپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2298/Default.aspx
1394/09/15 07:46بررسی منحنی ارتفاع درختان راش و رابطه ی مقایسه ای با جداول حجم موجودکمیلبزرگیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2290/Default.aspx
1394/09/05 23:26تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان از نظر شاخص های آموزشیمحمدجعفریپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2285/Default.aspx
1394/08/15 12:18جهت گیری اخلاقی مدیران در تصمیم گیریمیثمامیربندهMiddle east Political Reviewجدیدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/2275/Default.aspx
1393/04/22 19:49تحلیل محتوای کتب درسی تعلیمات مدنی کلاس چهارم و پنجم ابتدایی رمضانجهانیانپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیدریافت شدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/776/Default.aspx
1393/04/21 19:16بررسی صفات زراعی مرتبط با عملکرد دانه در لاین¬های امیدبخش برنج با استفاده از تجزیه کلاسترسیده محدثه میرحسینیفصلنامه تخصصی به زراعیدریافت شدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/773/Default.aspx
1393/03/25 20:02بررسی فلوریستیک مراتع درمنه کوهی (مطالعه موردی: 2 مرتع درمنه کوهی در استان اصفهان)مهدیه جعفریجعفری پاریزیفصلنامه علوم و فنون منابع طبیعیدر حیطه تخصصی مجله مورد نظر نمی باشدhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/720/Default.aspx
1393/03/20 10:53هوش فرهنگی و موفقیت مدیران در سازمان هامعصومهمحمدیپژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشیمرحله داوریhttp://www.iauc.ac.ir/tabid/394/listid/844/itemid/710/Default.aspx