پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
شورا

شورا

معرفی پرسنل :

... 

شرح وظایف :

  • آخرین مصوبات شورا ها
  • اسامی دانشجویان در جلسات شورا...
     
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط