دوشنبه ، 20 آذر ، 1396
حداقل
اداره هیات علمی

اداره هیات علمی

معرفی پرسنل :

آقای حسین فقیه

شرح وظایف :

  • جستجو هیات علمی
  • دانلود فرم ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
  • مدارک مورد نیاز جهت استخدام هیات علمی
  • دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی
     
  • ...