پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
اداره آموزش

شماره تماس مستقیم: 01152248785

شماره داخلی 01152226601 الی4    داخلی 285

 

اداره آموزش

مدیر آموزش :

آقای منوچهر جلالی

آقای مرتضی رضایی(کارشناس مسئول)
آقای شهاب تقوی(کارشناس مسئول)
آقای یحیی متاجی(کارشناس مسئول)

شرح وظایف :

انجام تمهيدات لازم جهت برگزاري آزمونهاي  کارشناسي ارشد ناپيوسته ، کارشناسي پيوسته و کارداني ناپيوسته ، علوم پزشکي ( پرستاري و مامايي ) و کارشناسي نا پيوسته.

·   برگزاري کارگاه آموزشي به منظور آشنايي روسا و کارشناسان با مقررات و آيين نامه هاي آموزشي ( بازآموزي )

·   بازنگري دروس

·  گردآوري اطلاعات مربوط به مديريت امور آموزشي ، مديريت تحصيلات تکميلي و مديريت برنامه ريزي آموزشي ، مديريت دفتر استخدام و تامين هيات علمي ، سنجش و نظارت.

·   اعلام ظرفيتهاي پذيرش  کارشناسي ارشد ناپيوسته ، دکتر حرفه اي ، کارشناسي و کارداني.

·   بررسي و حل مسال آموزشي دانشگاه.

·   تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و اجراي مراحل آن.