جمعه ، 27 مرداد ، 1396
حداقل
معاونت آموزشی
   

دکتر احمد سوداگراميري

سمت :معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات : دکتری علوم تشریحی دامپزشکی از دانشگاه تهران

CV

اهم وظايف حوزه معاونت آموزشي اجراي سياستهاي مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بخشنامه ها و آيين نامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و اجراي مقررات آموزشي و آيين نامه هاي مورد نياز ، گسترش کيفي و کمي فعاليتهاي آموزشي واحد و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي دانشکده ها و مراکز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي ، وحدت رويه از بدو ورود دانشجو تا فارغ التحصيلي وي مي باشد.