دوشنبه ، 20 آذر ، 1396
حداقل
معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

معرفی پرسنل :

    شماره تلفن
سید صادق مطهری        معاون فرهنگی    
محمدرضا شعبانی مسئول قرآن و عترت برادران داخلی 237
نرجس ناظریان مسئول قرآن و عترت خواهران داخلی 235
رقیه محمودی مسئول دفتر فرهنگ دانشکده پرستاری مامایی داخلی 240
فاطمه حتیمی پور مسئول ستاد اقامه نماز داخلی 244
صفرنصیرناتری متصدی فرهنگی داخلی 241

                     

حداقل
بخش های مرتبط