دوشنبه ، 5 اسفند ، 1398
حداقل
معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

معرفی پرسنل :

    شماره تلفن
سید صادق مطهری        مدیر فرهنگی  
نرجس ناظریان مسئول قرآن و عترت  داخلی 235
رقیه محمودی کارشناس فرهنگی خواهران داخلی 240
رقیه محمودی مسئول ستاد اقامه نماز داخلی 240
مطلب کیادلیری   داخلی 244