جمعه ، 27 مرداد ، 1396
حداقل
معاونت دانشجویی
   

دکتر محمد باقر پاشا زانوسی

سمت :معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات :دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

CV