پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
اداره حسابداری

اداره حسابداری

معرفی پرسنل :

جناب آقای سلطانی

شرح وظایف :

 

  • رسیدگی اسناد
  • دریافت و پرداخت
  • اموال
  • انبار
  • حقوق و دستمزد
  • تدارکات
     
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط