پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
معرفی مدیر امور مالی

مدیر امور  مالی

معرفی پرسنل :

آقای جواد شمس

زیر مجموعه ها:

اداره حسابداري، دريافت و پرداخت، اموال، انبار، حقوق و دستمزد، تدارکات،اداره صندوق رفاه

اداره حسابداری
 • معرفی پرسنل : آقای سلطانی

  شرح وظایف :

 • رسیدگی اسناد
 • دریافت و پرداخت
 • اموال
 • انبار
 • حقوق و دستمزد
 • تدارکات
 • اداره صندوق رفاه

  معرفی پرسنل : آقای علی میردار

  شرح وظایف :

 • معرفی پرسنل
 • شرایط و مدارک مورد نیاز وام
 • مقررات و آیین نامه
 • دفتر اقساط

کمیته وام

معرفی پرسنل : آقای منتظری

شرح وظایف :

 • نحوه درخواست وام
 • فرم درخواست وام