سه شنبه ، 4 مهر ، 1396
حداقل
معرفی مدیر امور مالی

مدیر امور  مالی

معرفی پرسنل :

آقای علی میردار منصور پناهی

زیر مجموعه ها:

اداره حسابداري

دريافت و پرداخت

اموال

انبار

حقوق و دستمزد

تدارکات

اداره صندوق رفاه

  • ...

حداقل
بخش های مرتبط