پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
اداره امور بیمه و رفاه

اداره امور بیمه و رفاه

معرفی پرسنل :

سرکار خانم مصطفی پور     09111950347

شرح وظایف :

  • پوشش بيمه تكميلي مازاد درمان متقاضيان كارمندان و اعضاي هيات علمي(به اتفاق اعضاي خانواده هايشان(
  • تحت پوشش قرار گرفتن كارمندان و اعضاي هيات علمي براي بيمه حوادث در حين انجام وظيفه و بيمه عمر اجباري
  • معرفي به مراکز تفريحي و واحدهاي ديگر جهت بهره برداري از امکانات دانشگاه آزاد

دانلود فایل شماره تماس های مسیولین بیمه و رفاه واحدهای دانشگاهی

حداقل
بخش های مرتبط