پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
اداره دبیرخانه و بایگانی

اداره دبیرخانه و بایگانی

معرفی پرسنل :

سرکار خانم بهبودی

شرح وظایف :

دبيرخانه مرکزي واحد واقع در ساختمان اداري مرکز اصلي گردش کليه مکاتبات و خروجي‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس است، در اين بخش کليه نامه‌ها با موضوعات آموزشي، دانشجويي، پژوهشي ، اداري، فرهنگي و ... ثبت و به عناوين مرتبط ارجاع مي‌گردد. مسئوليت دبيرخانه به عهده خانم بهبودي است و دبيرخانه مرکزي شامل :

  •  قسمت بايگاني
  • پيک (نامه رساني)
  •  ثبت نامه‌ها
  • تکثير اداري 
  •  ثبت و پست نامه‌ها، پرونده‌ها و مدارک تحصيلي و غيره
  • تايپ (ماشين نويسي)
  • تفکيک نامه‌هاي صادره

    در قسمت بايگاني، يک نسخه از کليه سوابق ارسالي و خروجي‌هاي اصلي دانشگاه بايگاني مي‌شود و همچنين تصوير برخي نامه‌هاي داخلي با توجه به اهميت موضوع بايگاني مي‌گردد. 

   دبيرخانه مرکزي واحد تلاش دارد ضمن ايجاد ارتباطي مثبت و تعاملي مناسب با تمامي قسمت‌هاي واحد چالوس در راستاي اهداف مقدس و آموزش عالي گام بردارد و اين امر بدون همکاري ساير قسمت ها ميسر نخواهد بود. تسريع در امر پاسخگويي به مراجعين و دانشجويان محترم و تکريم ارباب رجوع از اهداف مقدس اين اداره مي‌باشد. اين اداره تمامي سعي و تلاش خود را در جهت ارتقاء کيفي و فني و خدمات دهي بهتر به مراجعين انجام مي‌دهد.

 

حداقل
بخش های مرتبط