دوشنبه ، 4 ارديبهشت ، 1396
حداقل
اداره کارگزینی

اداره کارگزینی

معرفی پرسنل :

آقای  کیا

شرح وظایف :

پذيرش نيروي مورد نياز دانشگاه و تكميل پرونده وتنظيم قرارداد واحكام كليه كاركنان.( پس ازاخذ مجوزهاي مربوطه ودستور رياست محترم دانشگاه)

حداقل
بخش های مرتبط