پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
اداره کارگزینی

اداره کارگزینی

معرفی پرسنل :

آقای  قربان سام

شرح وظایف :

پذيرش نيروي مورد نياز دانشگاه و تكميل پرونده وتنظيم قرارداد واحكام كليه كاركنان.( پس ازاخذ مجوزهاي مربوطه ودستور رياست محترم دانشگاه)

حداقل
بخش های مرتبط