پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
گسترش و تولید

گسترش و تولید

معرفی پرسنل :

... 

شرح وظایف :

  • دانلود بخشنامه تشویق مقالات
  • فرم درخواست تشویق مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانسهای علمی داخل و خارج از کشور
  • فرم درخواست تشویق مقالات چاپ شده در مجلات علمی
     
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط