پنجشنبه ، 3 اسفند ، 1396
حداقل
ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

معرفی پرسنل :

مهندس ابراهیمی

شرح وظایف :

  • بازديدهاي علمي
  • دوره هاي آموزشي
  • طرحهاي صنعتي
  • کارآموزي
  • برگزاري مجامع علمي
  • شرکت در نمايشگاهها و برگزاري نمايشگاهها
     
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط