پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی

شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی

معرفی پرسنل :

... 

شرح وظایف :

  • فرم درخواست هزینه ثبت نام و شركت در مجامع علمی داخلی و بین‏المللی
  • فرم درخواست  شرکت در کنفرانس
  • آیین نامه
  • لیست افراد
     
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط