يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
آزمايشگاه ها

آزمايشگاه ها و كارگاه ها

معرفی پرسنل :

 

شرح وظایف :

توسعه كيفيت و ايجاد زير ساخت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي با رعايت استاندارد سازي محيط هاي آزمايشگاهي،امكانسنجي و تعيين كمبودهاي تجهيزات آزمايشگاهي مبتني بر رشته هاي موجود، ارتقاء ايمني استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي، افزايش ميزان مهارت مسئولين آزمايشگاه و بهره برداري از تجهيزات آزمايشگاهي و ايجاد مجتمع هاي آزمايشگاهي آموزشي و تحقيقاتي در سطح واحد.

جهت مشاهده پایگاه اینترنتی پیوند شبکه آزمایشگاهی(شاعا) به منظور دسترسی به اطلاعات تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی بر آدرس زیر کلیک نمایید.www.labsnet.ir

شبکه آزمایشگاهی ساها دانشگاه آزاد اسلامی با آدرس www.saha.ir

دانلود کتابچه تجهیزات آزمایشگاهی 

لیست آزمایشگاه های علوم پزشکی واحد چالوس

  • http://iauc.ac.ir/tabid/322/ctl/edit/mid/752/RowId/583/Default.aspxآزمايشگاه ميكروب
  • آزمايشگاه ايمني
  • http://iauc.ac.ir/tabid/322/ctl/edit/mid/752/RowId/586/Default.aspxآزمايشگاه پراتيك
  • آزمايشگاه آناتومي
  • آزمايشگاه هماتولوژي
  • آزمايشگاه بيوشيمي
  • آزمايشگاه تحقيقاتي
  • آزمايشگاه سم شناسي
  • http://iauc.ac.ir/tabid/322/ctl/edit/mid/752/RowId/592/Default.aspxآزمايشگاه انگل