سه شنبه ، 24 مهر ، 1397
حداقل
آزمايشگاه ها

 

 

 

 

رییس اداره امور آزمایشگاه ها:      آقای مهندس رسولی 

شماره مستقیم:

شماره د اخلی:

 

جهت مشاهده پایگاه اینترنتی پیوند شبکه آزمایشگاهی(شاعا) به منظور دسترسی به اطلاعات تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی بر آدرس زیر کلیک نمایید.www.labsnet.ir

شبکه آزمایشگاهی ساها دانشگاه آزاد اسلامی با آدرس www.saha.ir