پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
روابط بین الملل

روابط بین الملل

معرفی پرسنل :

... 

شرح وظایف :

  • استفاده از متخصين ايراني خارج از کشور
  • شرکت در مجامع علمي
  • بورسيه دانشجويان و استادان هيئت علمي
  • فرصتهاي مطالعاتي
  • واستفاده از خدمات علمي متخصصين خارجي مي باشد.
     
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط