سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
اطلاعیه های مالی و اداری
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
اطلاعیه مالی در خصوص انجام انتخاب واحد نیمسال اول و یا دوم1392/11/02 4366http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/700/Default.aspx
مهلت ثبت‌نام وام دانشجویی، تا پایان مرداد1395/04/01 1278http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/2408/Default.aspx