پنجشنبه ، 30 آذر ، 1398
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی1397/11/10pradatory journals.pdf396http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3349/Default.aspx
شيوه صحيح آدرس دهی نام دانشگاه در فعاليتهای پژوهشی1398/08/01 56http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3389/Default.aspx
دوره مهارت افزایی اساتید-مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزل1398/07/07 115http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3384/Default.aspx
دانلود فرم درخواست اینترنت بی سیم(wireless)1397/02/25wireless.doc3046http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2089/Default.aspx