چهارشنبه ، 26 دي ، 1397
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانبرنامه زمان بندي تحويل و دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
تاریخ1393/04/14
توضیحات

 

نيمسال اول سال تحصيلي: 

حداكثر زمان تحويل پايان نامه به معاونت پژوهش و فن آوري                                                20  آذر ماه

حداكثر زمان دفاع پايان نامه                                                                                         30 دی ماه

نيمسال دوم سال تحصيلي: 

حداكثر زمان تحويل پايان نامه به معاونت پژوهشي                                                              5  مرداد ماه تمدید شد

حداكثر زمان دفاع پايان نامه                                                                                        15 شهریور ماه

 

بديهي است مسئوليت عدم رعايت برنامه زمان بندي فوق به عهده دانشجو مي باشد.

معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه

فایل 
تعداد بازدید5840