سه شنبه ، 4 مهر ، 1396
حداقل
کارشناسی ارشد و دکترا

 

دانلود

                       اخبار

 دریافت فرمهای مربوط به امورپایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانلود توضیحات مقالات مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري

حداكثر زمان تحويل پايان نامه به معاونت پژوهشي  تا  96/10/20 ماه میباشد.

حداكثر زمان دفاع از پايان نامه   96/11/30 ماه میباشد.

دریافت آیین نامه دکترا  
بخشنامه ها و فرم های دکترای پژوهش محور