سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

            

رییس دانشکده: دکتر ایرج رضایی نژاد

دکترا رشته حقوق بین الملل
رتبه : استادیار
 

 

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

01152226601-4

شماره داخلی

دکتر انوش جعفری مدیر گروه علوم سیاسی  

علی احمد  منتظری

کارشناس مسئول دانشکده

362

شیدا   قربانی

کارشناس پژوهشی دانشکده

363

علی  آزادیان

مسئول دفتر دانشکده

359

سلمان   فقیه

مسئول کنترل کلاس دانشکده

362

صادق افیری

کارشناس گروه های ارشد

362

سیروس  جنت پور

کارشناس گروه های ارشد

202

حسین  ترک نژاد

کارشناس حقوق و مسئول امتحانات دانشکده

202

فرهاد   درقندیان

کارشناس حقوق

202

رویا   خلیلی

کارشناس حقوق

202

آزیتا  تونی

کارشناس فقه و علوم سیاسی

363

زلیخا   صالحی

بایگان دانشکده

363

فرح   عراقی

بایگان دانشکده

363