دوشنبه ، 1 مهر ، 1398
حداقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

            

رییس دانشکده: دکتر پرویز ذکاییان

دکترا رشته فقه و حقوق
رتبه : استادیار
 

 

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

01152226601-4

شماره داخلی

دکتر فاطمه سلیمانی مدیر گروه علوم سیاسی  

حسین ترک نژاد

کارشناس مسئول دانشکده

362

شیدا   قربانی

کارشناس پژوهشی دانشکده

363

محمدرضا سیفی

مسئول دفتر دانشکده

359

سیروس  جنت پور

کارشناس گروه های ارشد

202

علی آزادیان

کارشناس حقوق

202

فرهاد   درقندیان

کارشناس حقوق

202

رویا   خلیلی

کارشناس حقوق

202

آزیتا  تونی

کارشناس فقه و علوم سیاسی

363

فرح   عراقی

بایگان دانشکده

363