سه شنبه ، 4 مهر ، 1396
حداقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی                رییس دانشکده : دکتر رضایی نژاد

 

دکتر ایرج رضایی نژاد

دکترا رشته حقوق بین الملل
رتبه : استادیار
 

قابل توجه دانشجویان کلیه گرایش های کارشناسی ارشد حقوق، فقه و علوم سیاسی

1- کلیه دانشجویان در ترم سوم عنوان پایان نامه را انتخاب نموده و پس از تایید کتابخانه، فرم پروپوزال را با هماهنگی و امضا استادراهنما تنظیم و پس ازتکمیل و تایپ کلیه صفحات آن، تحویل آقای منتظری معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دهند.

2-دانشجویان در صورت تحویل پروپوزال در ترم سوم و تصویب شورای گروه تخصصی می توانند در ترم چهارم از پایان نامه خود دفاع نمایند در غیر اینصورت در ترم پنجم پایان نامه تمدید خواهد شد.

3-شرایط دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان:( از زمان تصویب پروپوزال حداقل 6ماه گذشته باشد-پایان نامه مورد تایید استاد راهنما باشد-کلیه دروس را گذرانده و نمره آن اخذ شده باشد-حداقل معدل نمره 14 باشد-تسویه حساب آموزشی و مالی شده باشد-حداقل در سه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان دیگر شرکت کرده باشد-فرم گزارش سه ماهه با هماهنگی استاد راهنما تکمیل شود-برای استاد راهنما کد گرفته شود- cd از کل پایان نامه با Word 2003 یا 2007 با مشخصات کامل  

رشته های تحت پوشش و مصوب و آمار اعضای هیات علمی:

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلی
دكتر رضایی نژاد رئيس دانشکده 353
علی احمد منتظری سرپرست معاونت آموزشی ودانشجویی 358
آقای نقیبی رئیس اداره آموزش دانشکده 362
آقای دکتر ربانی مدیر گروه معارف و علوم سیاسی 380-377
آقای دکتر بیت اله دیوسالار مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی 356
آقای ترک نژاد کارشناس مسیول آموزش حقوق  202
محمد رجب نژاد مدیر عمومی  
آقای شریفی تبار -آقای عشوری کارشناس گروه حقوق 202
     
شیدا       قربانی کارشناس آموزشی گروه فقه