پنجشنبه ، 2 آذر ، 1396
حداقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

            

 

رییس دانشکده: دکتر ایرج رضایی نژاد

دکترا رشته حقوق بین الملل
رتبه : استادیار