يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
3-3راهنمای نگارش1395/02/11
A فرایند تصویب پایان نامه1392/12/12 
A قدم 1- فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1392/12/12
B قدم 2- فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1392/12/12
C قدم 3- فرم راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری1392/12/12
D قدم 4- گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1392/12/12
F قدم 6 - فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1392/12/12
F1 قدم 1-6 فرم خام داوری(2 عدد) فرم شماره11394/02/31 
G قدم 7 - فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1392/12/12
J قدم 10 -اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1392/12/12
K قدم 11 - فرم ب به همراه CD و ارائه به دفتر امور پایان نامه ها قبل از دفاع1393/04/18