پنجشنبه ، 3 اسفند ، 1396
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
H قدم 8 - اعلام ارزشیابی و نمره مقاله(فرم شماره 3)1392/12/12
I قدم 9 -فرم انصراف از مقاله(فرم 13)1392/12/12
L قدم 12 -اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد(فرم 17)1392/12/12
M قدم 13 - فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)1392/12/12
تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري1395/11/20