يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
A فرایند تصویب پایان نامه1392/12/12 
A قدم 1- فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1392/12/12
B قدم 2- فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1392/12/12
D قدم 4- گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1392/12/12
E قدم 5 - فرم شرکت در جلسات دفاع(فرم شماره 19)1392/12/12
F قدم 6 - فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1392/12/12
F1 قدم 1-6 فرم خام داوری(2 عدد) فرم شماره11394/02/31 
G قدم 7 - فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1392/12/12
H قدم 8 - اعلام ارزشیابی و نمره مقاله(فرم شماره 3)1392/12/12
I قدم 9 -فرم انصراف از مقاله(فرم 13)1392/12/12
J قدم 10 -اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1392/12/12
L قدم 12 -اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد(فرم 17)1392/12/12
M قدم 13 - فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)1392/12/12
تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري1395/11/20
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم دوازدهم1393/06/01