يکشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1396
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
A فرایند تصویب پایان نامه1392/12/12
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده1393/05/28
پروپوزال خام(طرح پژوهشی).قدم اول1393/06/01
تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري1395/11/20
تقاضای تشویق مقاله1393/06/01
راهنمای گزارش نهایی(طرح پژوهشی) قدم ششم1393/05/11
سوابق علمی1393/06/01
فرم ارزيابي اوليه طرح ها(طرح پژوهشی) قدم چهارم1393/06/01
فرم ارزیابی نهایی طرح(طرح پژوهشی) قدم هفتم1393/06/01
فرم الف(طرح پژوهشی)-قدم دوم1393/06/01
فرم تسویه حساب طرح(طرح پژوهشی) قدم نهم1393/06/01
فرم درخواست امتیاز پژوهشی1393/06/01
فرم درخواست سخنرانی(طرح پژوهشی) قدم دهم1393/06/01
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی1393/06/01
فرم سخنرانی طرح(طرح پژوهشی) قدم یازدهم1392/06/02
فرم قرارداد کتاب1393/06/01
فرم نظر شورای پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم سوم1393/06/01
فرم نمره سمینار کارشناسی ارشد1393/06/26
قرارداد طرح پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم پنجم1393/05/11
گزارش سفر1393/06/01
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم دوازدهم1393/06/01
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی(طرح پؤوهشی) قدم هشتم1393/06/01