يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده1393/05/28
پروپوزال خام(طرح پژوهشی).قدم اول1393/06/01
تقاضای تشویق مقاله1393/06/01
راهنمای گزارش نهایی(طرح پژوهشی) قدم ششم1393/05/11
سوابق علمی1393/06/01
فرم ارزيابي اوليه طرح ها(طرح پژوهشی) قدم چهارم1393/06/01
فرم ارزیابی نهایی طرح(طرح پژوهشی) قدم هفتم1393/06/01
فرم الف(طرح پژوهشی)-قدم دوم1393/06/01
فرم تسویه حساب طرح(طرح پژوهشی) قدم نهم1393/06/01
فرم درخواست امتیاز پژوهشی1393/06/01
فرم درخواست سخنرانی(طرح پژوهشی) قدم دهم1393/06/01
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی1393/06/01
فرم سخنرانی طرح(طرح پژوهشی) قدم یازدهم1392/06/02
فرم نظر شورای پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم سوم1393/06/01
قرارداد طرح پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم پنجم1393/05/11
گزارش سفر1393/06/01
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم دوازدهم1393/06/01
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی(طرح پؤوهشی) قدم هشتم1393/06/01