پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
3-3راهنمای نگارش1395/02/11
A فرایند تصویب پایان نامه1392/12/12 
A قدم 1- فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1392/12/12
B قدم 2- فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1392/12/12
C قدم 3- فرم راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری1392/12/12
D قدم 4- گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1392/12/12
E قدم 5 - فرم شرکت در جلسات دفاع(فرم شماره 19)1392/12/12
F قدم 6 - فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1392/12/12
F1 قدم 1-6 فرم خام داوری(2 عدد) فرم شماره11394/02/31 
G قدم 7 - فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1392/12/12
H قدم 8 - اعلام ارزشیابی و نمره مقاله(فرم شماره 3)1392/12/12
I قدم 9 -فرم انصراف از مقاله(فرم 13)1392/12/12
J قدم 10 -اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1392/12/12
K قدم 11 - فرم ب به همراه CD و ارائه به دفتر امور پایان نامه ها قبل از دفاع1393/04/18
L قدم 12 -اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد(فرم 17)1392/12/12
M قدم 13 - فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)1392/12/12
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده1393/05/28
پروپوزال خام(طرح پژوهشی).قدم اول1393/06/01
تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري1395/11/20
تقاضای تشویق مقاله1393/06/01
راهنمای گزارش نهایی(طرح پژوهشی) قدم ششم1393/05/11
سوابق علمی1393/06/01
فرم ارزيابي اوليه طرح ها(طرح پژوهشی) قدم چهارم1393/06/01
فرم ارزیابی نهایی طرح(طرح پژوهشی) قدم هفتم1393/06/01
فرم الف(طرح پژوهشی)-قدم دوم1393/06/01
فرم تسویه حساب طرح(طرح پژوهشی) قدم نهم1393/06/01
فرم درخواست امتیاز پژوهشی1393/06/01
فرم درخواست سخنرانی(طرح پژوهشی) قدم دهم1393/06/01
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی1393/06/01
فرم سخنرانی طرح(طرح پژوهشی) قدم یازدهم1392/06/02
فرم قرارداد کتاب1393/06/01
فرم نظر شورای پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم سوم1393/06/01
فرم نمره سمینار کارشناسی ارشد1393/06/26
قرارداد طرح پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم پنجم1393/05/11
گزارش سفر1393/06/01
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی) قدم دوازدهم1393/06/01
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی(طرح پؤوهشی) قدم هشتم1393/06/01