سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیتورج نائیج پور
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیعمران
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیعمران
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه