سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسهیلا نظرپور
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیمامایی
مدرک تحصیلیفوق لیسانس دانشجوی دکتری
رشته تحصیلیمامایی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه