سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسید عسگر میرفتاح الهی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیجغرافیا
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیجغرافیا
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه