سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسید سعید میرترابی حسینی
مرتبه علمیدانشیار
گروه آموزشیعلوم سیاسی
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیعلوم سیاسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه